TERRA GRATA, nezisková organizácia, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica  
Úvod  

    

  Okruh vykonávaných činností

     TERRA GRATA, n. o. bola zriadená za účelom vykonávania všeobecne prospešných služieb.

     V zmysle štatútu organizácie vykonáva nasledovné druhy služieb:

  • služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, vypracovanie a realizácia projektov pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie, vypracovanie a realizácia projektov zameraných na čerpanie podpory, napr. zriaďovanie chránených dielní
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie partnerstiev s inštitúciami zabezpečujúcimi ich ochranu a rozvoj
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vypracovanie a realizácia projektov zameraných na čerpanie podpôr z európskej pomoci
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva so zameraním na ochranu vôd a vodných zdrojov
  • výskum, vývoj a realizácia informačných systémov a informačných služieb, podpora informatizácie verejného sektora a obyvateľstva
  • vzdelávanie, príprava a organizácia školení, zameraných na vypracovanie žiadosti a inej dokumentácie pre čerpanie pomoci z Európskych fondov, na vypracovanie finančných analýz, plánov na podporu regionálneho rozvoja a pod.
  • vypracovávanie a spravovanie web stránok pre obce na Slovensku na integrovanom internetovom portáli www.e-obce.sk
  • vypracovávanie a spravovanie web stránok pre právnické a fyzické osoby
História a vznik organizácie
Partneri neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie
Okruh vykonávaných činností
Súčasné aktivity
Dokumenty
Kontakty


Baner_ERSC

Partneri:

Krajska Rozvojová Agentúra Banská Bystrica

Dochadzka.net

   EFO Consulting, s.r.o.

   microHam, s.r.o.
    Únia miest Slovenska    Ľudia a voda

Clip in vlasy 
 
 
 
 
 

©2006-2007 TERRA GRATA, n.o.