TERRA GRATA, nezisková organizácia, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica  
Úvod  

    

    Súčasné aktivity

Popis integrovaného internetového portálu www.e-obce.sk

     Organizácia TERRA GRATA, n. o. v Banskej Bystrici bola založená v roku 2005. Jej zakladateľmi sú dve právnické osoby, jedno občianske združenie a osem fyzických osôb.

    Jednou z rozhodujúcich činností, ktoré organizácia po svojom vzniku začala realizovať, bolo vyhotovenie integrovaného internetového portálu pre mestá a obce všetkých regiónov Slovenska, celkom  2930 webových stránok obcí, miest a mestských častí.

     Základná stránka portálu www.e-obce.skOrganizácia TERRA GRATA  vykonala prieskum a na jeho základe dospela k poznaniu, že viac ako 70 % obcí na Slovensku nemá vlastnú internetovú stránku. K dispozícii sú podrobné údaje o jednotlivých obciach, ako aj analýza kvality vytvorených webových stránok u obcí, ktoré ich majú vytvorené,  ako aj o ich kvalite a úrovni aktualizácie.
Existujúce webové stránky obcí sú rôznorodé svojim obsahom a nejednotný adresár sťažuje vyhľadanie konkrétnej obce. Za určitú konkurenciu možno považovať portál www.obce.info, tento však obsahuje iba základné údaje a získanie jednotlivých kontaktov je spoplatnené.

    Zámerom zhotoviteľov stránky www.e-obce.sk, ktorá je v súčasnosti v štádiu dopĺňania a kompletizovania, je aj jej maximálna unifikácia tak, aby bolo možné získať vybrané agregované údaje za vybrané územie (okres, samosprávny kraj, mikroregión). V súčasnosti sa tvoria databázy kultúrnych pamiatok, informácie o stave v územno-plánovacej dokumentácii obcí a podobne. Súčasnú podobu stránok považujeme za statickú a v krátkej dobe na základe spolupráce s niektorými printovými médiami predpokladáme zmeniť jej charakter na báze interaktivity.
    Internetová stránka umožní obciam, aby sa zviditeľnili navonok a prezentovali tak svoje potenciálne možnosti, ktorými by pritiahli záujemcov o poznanie jej histórie, kultúrnych pamiatok, prírodných krás a možností rekreačného pobytu v prírode, turistiky a športu.

            Internetovú stránku môže obec využiť tiež na zverejňovanie informácií o štruktúre poskytovaných služieb a výroby subjektami so sídlom v obci, ako aj na burzu práce a tým napomáhať rozvoju zamestnanosti svojich občanov. Za dôležitú považujeme tiež prezentáciu investičných príležitostí.

 Postup prehliadania portálu www.e-obce.sk:             

 1. Po vyhľadaní portálu www.e-obce.sk sa zobrazí základná stránka, na ktorej je mapa Slovenskej republiky s ponukou výberu konkrétnych krajov (VÚC). Základná stránka ďalej obsahuje informácie pre obce a správy z regiónov.

Informácia pre obce obsahuje:

  1. upozornenia určené pre starostov obcí o pripravovaných podujatiach a akciách, ktoré sa týkajú miest a obcí s kontaktnými údajmi za účelom získania podrobných informácií o obsahu podujatia, mieste konania a iných dôležitých údajov, 
  2. aktuálne možnosti pre obce v získavaní finančných dotácií, grantov a iných podpôr,
  3. ponuky organizácie TERRA GRATA (resp. iných subjektov) odbornej pomoci pri vypracovaní Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a pri vypracovaní projektov financovaných zo zdrojov z európskych fondov, resp. iných zdrojov,
  4. Straty a nálezy – z pohľadu SR jedinečný a unikátny evidenčný blok pre hľadané a naopak nájdené veci.

Správy z regiónov – v tejto časti sú zverejňované prebrané aktuálne správy zo Slovenskej tlačovej agentúry týkajúce sa miest a obcí Slovenskej republiky, oblasti ochrany životného prostredia, rozvíjania nových ekonomických aktivít a vytvárania nových pracovných miest, informácie o živelných pohromách v regiónoch Slovenska a podobne.
Verejná správa, časopis vlády SR – na stránke sú uverejnené kľúčové články z uvedeného dvojtýždenníka s možnosťou uvedenia komentára, resp. názoru návštevníkov stránky.

 1. Po kliknutí na príslušný kraj sa zobrazí zoznam všetkých jeho okresov.

 2. Po kliknutí na príslušný okres sa zobrazí zoznam všetkých obcí, ktoré sa v ňom nachádzajú.

 3. Kliknutím na konkrétnu obec sa zobrazí základná stránka obce, na ktorej sú uvedené základné informácie o obci a štruktúra sekcií. Súčasťou stránky je aj heraldický znak obce.

           Základné informácie o obci obsahujú kontaktné údaje na obecný úrad (telefón, fax, mail, webová stránka), IČO obce, počet obyvateľov, rozlohu obce, prvú písomnú zmienku o obci a meno starostu – primátora.

           Okrem uvedeného je v ponuke na základnej stránke možnosť prečítať si správy z obce, prípadne sa oboznámiť s verejnými dokumentmi, resp. vyhláseniami obecného úradu. Správy z obce, verejné dokumenty a vyhlásenia si na internetovú stránku umiestňuje obecný úrad na základe obdržaného prístupového hesla, čo jej umožňuje všetky tieto materiály včas aktualizovať.

           Základná stránka o obci ponúka možnosti vstupu do viacerých sekcií, ktorými sú:

 1. dokumenty a správy z obce – táto sekcia umožňuje zverejniť širší okruh kontaktných údajov aj na iné inštitúcie – úrady nachádzajúce sa v obci, ako aj údaje o zložení poslancov obecného zastupiteľstva, úradné hodiny na obecnom úrade a iné podobné informácie. Jej súčasťou bude burza práce, ktorá umožní obciam informovať o profesnej štruktúre svojich  nezamestnaných,
 2. súčasnosť obce – táto sekcia má nasledovnú štruktúru:
  • demografia – obsahuje údaje o zložení obyvateľov obce podľa vekových pásiem  a pohlavia, ako aj prírastok, resp. úbytok obyvateľov podľa údajov štatistického úradu,
  • občianska a technická vybavenosť – v tejto časti je uvedený zoznam všetkých objektov v obci, ktoré majú charakter vyššie uvedenej vybavenosti (školy, škôlky, kultúrne zariadenia, infraštruktúra – kanalizácia, vodovody, plynofikácia a podobne),
  • podnikateľské prostredie – obsahuje zoznam všetkých druhov výroby a služieb vykonávaných akýmikoľvek podnikateľskými subjektami, ktoré sa v obci nachádzajú, bez uvedenia konkrétnych firiem, ktoré môžu inzerovať na komerčnej báze,
  • investičné príležitosti – tu sú zverejnené údaje o možnostiach investovania a rozvoja podnikateľských aktivít v obci (informácie o vytvorených podmienkach pre novú výstavbu, majetkovo vysporiadaných a inak pripravených pozemkoch, nevyužívaných objektoch a podobne),
 1. prírodné podmienky – sekcia obsahuje informácie o prírodnom prostredí, v ktorom sa obec nachádza a ktoré môžu byť zaujímavé najmä pre potenciálnych návštevníkov obce z hľadiska možností turistiky, športovania a vykonávania iných aktivít v rámci využívania voľného času, ale i informácie o pohoriach, vodných tokoch, flóre a faune a podobne,
 1. história obce – v sekcii sú informácie o vzniku obce a všetkých významných udalostiach, ktoré mali podstatný vplyv na postupný rozvoj obce, resp. sú významné aj z celoslovenského, celonárodného hľadiska,
 1. kultúrne dedičstvo – v sekcii sú uvedené významné kultúrne pamiatky (historicky cenné budovy, stavby, pomníky a iných významných osôb, ktoré v obci pôsobili a podobne. Budú tu tiež uvedené napríklad aj recepty na tradičné jedlá, ukážky miestnych nárečí a podobne.
 1. fotogaléria – sekcia obsahuje fotografie z prírody, fotografie pamiatkových objektov, pohľady na obec, resp. na jej časti a podobne (ide najmä o fotodokumentáciu, ktorá sa viaže na predchádzajúce sekcie). Webová stránka umožňuje zverejniť až 36 fotografií z obce. Fotografie budú aj súčasťou jednotlivých sekcií.

 2. mapy – aj v satelitnej a hybridnej verzii.

           Množstvo a obsah sekcií predpokladáme obohacovať a rozširovať podľa požiadaviek, ktoré vzniknú v budúcnosti. 

           Na stránke budú tiež zverejňované informácie partnerov podľa ich želania.

           Portál je od mesiaca decembra interaktívny.

           Nezisková organizácia TERRA GRATA hodlá postupne realizovať aj cudzojazyčné verzie v jazykoch národnostných  menšín a samozrejme v anglickej a nemeckej verzii.  

História a vznik organizácie
Partneri neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie
Okruh vykonávaných činností
Súčasné aktivity
Dokumenty
Kontakty


Baner_ERSC

Partneri:

Krajska Rozvojová Agentúra Banská Bystrica

Dochadzka.net

   EFO Consulting, s.r.o.

   microHam, s.r.o.
    Únia miest Slovenska    Ľudia a voda

Clip in vlasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2006-2007 TERRA GRATA, n.o.